Algemene Voorwaarden Faceable Cosmetics

Artikel 1 – Onderneming
Identiteit onderneming: Faceable Cosmetics, KvK-nummer: 82264228, hierna: “de praktijk”.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de praktijk en de consument.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de praktijk aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren. De consument dient een intakeformulier in te vullen en deze algemene voorwaarden en het privacyreglement te accepteren.
2.    Indien de consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de praktijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.    Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling wordt de consument geïnformeerd over de geldende prijs.
4.    Indien de consument jonger is dan 16 jaar, zal er alleen behandeling plaatsvinden na schriftelijke toestemming van betreffende ouder/verzorger.

Artikel 4 – Verplichtingen van de praktijk
1.    De praktijk staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
1.    De consument dient de praktijk voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
2.    De consument heeft de plicht alle door de praktijk gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. De consument dient op het intakeformulier bijzonderheden aan te geven. Het is de verantwoording van de consument om te beoordelen of specifieke informatie van invloed is op de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod gemeld.
2.    Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de praktijk niet.

Artikel 7 – De prijs
1.    De prijs van het aanbod zal door de praktijk duidelijk worden aangegeven. De prijs zal op verzoek van de consument door de praktijk ter beschikking worden gesteld voor het aangaan van de overeenkomst.
2.    De praktijk houdt zich het recht voor om de prijzen naar zijn inzien aan te passen en zal dit dan ook onder de voorwaarden van lid 1 kenbaar maken.

Artikel 8 – Afspraken maken en annuleren
1.    Een afspraak geldt als een overeenkomst tot het leveren van producten en/of diensten.
2.    De praktijk behoudt zich het recht voor de afspraak te verzetten. De consument kan zich niet beroepen op een vergoeding.
3.    Indien de consument de afspraak wenst te annuleren of te verplaatsen dient dit ten laatste minimaal 24 uur voor de afspraak te gebeuren. Indien de consument verzuimt tijdig te annuleren of op de afgesproken datum en tijd te verschijnen behoudt de praktijk zich het recht voor om een vergoeding te vragen voor gederfde inkomsten ten hoogte van maximaal het bedrag dat met de gemoeide afspraak was overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling
1.    Betalingen aan de praktijk dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden binnen de gestelde betalingstermijn.

Artikel 10 – Privacy
1.    De consument voorziet de praktijk voor aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
2.    Het melden van tussentijdse veranderingen van de noodzakelijke informatie genoemd in lid 1 valt onder volledige verantwoording van de consument.

Artikel 11 – Geheimhouding
1.     De praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de consument heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1.    De praktijk is tegenover de consument slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de praktijk is toe te rekenen. De aansprakelijkheid van de praktijk is beperkt tot hetgeen door de verzekeraar wordt vergoed.
2.    De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.    De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de consument heeft meegenomen naar de praktijk. De praktijk is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade.
4.    De consument is tegenover de praktijk aansprakelijk voor door de praktijk gelede schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 13 – Klachten
1.    De consument moet klachten over een genoten behandeling of aangekocht product binnen 7 kalenderdagen schriftelijk/per e-mail te melden bij de praktijk.

Artikel 14 – Geschillenregeling
1.    Geschillen tussen consument en de praktijk over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de consument als door de praktijk aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
2.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst onderbouwd bij de praktijk heeft ingediend.
3.    Nadat de klacht bij de praktijk is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Artikel 15 – Gedrag
1.    De consument behoort zich in en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. In het hele pand geldt een rookverbod. Indien de consument onbehoorlijk vertoont, heeft de praktijk het recht de consument de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen zonder dat de consument daar enig recht aan kan ontlenen.

Artikel 16 – Slot
Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden. De praktijk is bevoegd de algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.