Privacyreglement van Faceable Cosmetics

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Faceable Cosmetics gebruikt en waarom wij deze gegevens verwerken.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.Wie is Faceable Cosmetics en op wie is dit privacyreglement van toepassing?
Faceable Cosmetics is een schoonheidssalon en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82264228. Dit privacyreglement is van toepassing op:
– cliënten van Faceable Cosmetics;
– potentiële cliënten met wie Faceable Cosmetics contact heeft gelegd, wil leggen;
– bezoekers van de website van Faceable Cosmetics;
– ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van Faceable Cosmetics;
– alle andere personen van wie Faceable Cosmetics persoonsgegevens verwerkt.

2.Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Faceable Cosmetics?
Op onze website kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we u om in ieder geval de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • andere gegevens zoals vermeld op het intakeformulier;
 • andere contactgegevens en persoonsgegevens;
 • eventuele medische gegevens zoals in te vullen op het intakeformulier;

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-adres, type browser en besturingssysteem;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en items, de wijze waarop door de website wordt genavigeerd en of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media, zoals Facebook en LinkedIn.

3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent. Wij willen u als cliënt zo goed mogelijk van dienst zijn en hiervoor moeten wij persoonsgegevens verwerken. Gezien ons beroep is het nodig om u vragen te stellen over uw medische situatie en moeten wij derhalve dergelijke persoonsgegevens verwerken.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals verplichtingen uit de Zorgverzekeringswet;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Faceable Cosmetics; onder andere om u informatie toe te zenden omtrent onze producten/diensten om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 • U heeft toestemming gegeven. Onder andere om informatie over u te verstrekken aan derden of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze producten/diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten/producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van Faceable Cosmetics willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Faceable Cosmetics. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.

 • Gebruik door derden. Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacyreglement blijkt. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Faceable Cosmetics. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Faceable Cosmetics zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien Faceable Cosmetics daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.
 • Op het intakeformulier dient u aan te geven of u akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens, waaronder ook foto’s, mogen gebruiken voor commerciële/trainingsdoeleinden. Indien u hiermee akkoord gaat, dan betekent dit dat wij uw persoonsgegevens zoals aldaar aangegeven mogen gebruiken voor deze doeleinden. Hierbij kan sprake zijn van bijzondere persoonsgegevens.

4. Hoelang bewaart Faceable Cosmetics persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij Faceable Cosmetics verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Faceable Cosmetics de wettelijke bewaartermijnen.

5. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van een derde partij.
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken en opslaan. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6.Cookies
Faceable Cosmetics kan gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

7. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens
Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Faceable Cosmetics uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Faceable Cosmetics zal binnen vier weken reageren op uw verzoek. Indien Faceable Cosmetics uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen.

8. Kan dit privacyreglement worden gewijzigd?
Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Wijzigingen worden bekend gemaakt.

9. Waar kunt u terecht met een klacht?
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Disclaimer, vragen en feedback
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Faceable Cosmetics verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Faceable Cosmetics heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacyreglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Faceable Cosmetics worden verwerkt. Faceable Cosmetics accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor diensten en/of websites van derden.